Gra ekonomiczna

REJESTRACJA

 

Symulacyjna Gra Ekonomiczna została stworzona na potrzeby rozgrywek okręgowych Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości.

Zachęcamy Was do zapoznania się z zasadami gry za pośrednictwem testowej wersji gry – Samouczka Symulacyjnej Gry Ekonomicznej. Instrukcję do Gry znajdziesz po zalogowaniu.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym w celach niezbędnych do udziału w Samouczku Symulacyjnej Gry Ekonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i świadom jestem, iż odmowa jej udzielenia równoznaczna jest z brakiem możliwości wzięcia udziału w samouczku symulacyjnej gry ekonomicznej.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych i przysługujących mi praw w tym zakresie:
- Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie (al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa);
- Okres przetwarzania danych przez Administratora jest nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane, zaś po upływie okresu przetwarzania dane są anonimizowane lub nieodwracalnie usuwane, z zastrzeżeniem wymaganego prawem okresu archiwizowania tego typu danych;
- Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:-Prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą;-Prawo uzyskania kopii danych;-Prawo do sprostowania;-Prawo do usunięcia danych;-Prawo do ograniczenia przetwarzania;-Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach upowszechniania materiałów informacyjnych nt. działalności edukacyjnej Administratora; -Prawo wycofania zgody;-Prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.-Wniosek dotyczący realizacji ww. praw, można wysłać drogą e-mailową na adres: biuro@szkolnaop.pl

login icon

Logowanie